GDPR

Integritetspolicy

Integritetspolicy - Så här behandlar vi dina personuppgifter
Rättdirekt är registrerad bifirma till Partnerinwestgruppen AB, 556535-6374

Integritetspolicy 
Våra kunders integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära integritetsrisker. De personuppgifter som lämnas via formulär på vår webbplats skyddas med hjälp av kryptering under överföring till våra servrar.
 

Cookies

Genom att samtycka till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår hemsida. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Partnerinwestgruppen AB använder och hur du tar bort dessa cookies, finns i vår cookiepolicy.

När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies som bland annat används i syfte att identifiera dig som återkommande besökare, analysera användningen av vår webbplats, sammanställa en profil över dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser på andra webbplatser och ge dig tillgång till tredjepartstjänster. Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du loggar in.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.
 

Vilka personuppgifter vi samlar in

Partnerinwestgruppen AB är försiktiga vid insamling och behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till något bolag/ person inom Partnerinwestgruppen AB behandlas i enlighet med gällande lag eller författning och enligt våra rutiner för hantering av personuppgifter. 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det gäller bland annat namn och personnummer samt även till exempel bilder och e-postadresser. Vi kan även komma att hantera kontonummer, uppgift om betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgifterna inhämtas från dig som är köpare, säljare eller spekulant och i samband med att du anlitar en företagsmäklare, anmäler dig till någon av våra tjänster eller om du på annat sätt kommer i kontakt med Partnerinwestgruppen AB. Uppgifterna kan även inhämtas från annat bolag inom Partnerinwestsgruppen AB.

Personuppgifterna kan även komma att användas för direkt marknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till möten samt andra yrkesmässiga kontakter rörande våra produkter och tjänster.

För behandlingar som sker inom Partnerinwestgruppen AB verksamhet är Partnerinwestgruppen AB, 556535–6374, personuppgiftsansvarig.
 

Hur vi samlar in dina personuppgifter
Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

Information om din dator inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version samt operativsystem. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskällan, besökslängden, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-postwebbplats.

Information som du anger för att skapa prenumeration på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Alla andra personuppgifter som du skickar till oss.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter? 

Personuppgifter som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter för följande:

Administrera vår webbplats och verksamhet, anpassa vår webbplats åt dig, skicka utdrag, till dig och samla in betalningar från dig, skicka dig kommersiell kommunikation på marknadsföring, skicka e-postaviseringar som du specifikt har begärt, skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).

Skicka dig marknadsföringskommunikation relaterad till vår verksamhet eller tredje parts företag som vi tror kan vara av intresse för dig, förse tredje part med statistisk information om våra användare, hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig som rör vår webbplats, att hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier, verifiera efterlevnaden av villkoren för användningen av vår webbplats.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med hjälp av sekretesskontroller på webbplatsen. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att lämna dina personuppgifter till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring. Om Partnerinwestgruppen AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg från dig.

Överföring till länder utanför EU/ESS
Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter och teknisk information kan dock i vissa situationer komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Undantagsvis kan personuppgifter även, efter det att vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Laglig grund och berättigade intressen för behandlingen 

Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller andra kanaler. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter, att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter samt att erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats. I vissa fall är den lagliga grunden att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den som lämnat personuppgifterna innan ett avtal träffas.

När det är nödvändigt delar vi information med övriga bolag inom Partnerinwestgruppen AB för att erbjuda företagsrelaterade produkter och tjänster såsom företagslån, juridisk rådgivning / offerter om bokföring med mera delar vi uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter till övriga bolag inom Partnerinwestgruppen AB. 

Grunden för behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose vårt och övriga bolag inom Partnerinwestgruppen Ab:s intresse av att erbjuda dig relaterade tjänster.

På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till olika beröra myndigheter. Enligt lagen om penningtvätt är vi skyldiga att tillhandahålla finansinspektionen de uppgifter och handlingar som berörda myndigheter begär att få ut. Grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Dina rättigheter 
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Detta gäller inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. 

Du har rätt att på begäran och utan onödigt dröjsmål få tillgång till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har vidare rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan. Slutligen har du rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Om du har frågor eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Det finns även en möjlighet att kontakta behörig tillsynsmyndighet.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Återkalla samtycke 

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke och för att göra det kontaktar du Partnerinwestgruppen AB enligt nedan. Det är dock viktigt att notera att vi har rätt att behandla dina uppgifter på annan laglig grund än samtycke vilket innebär att vi kan komma att fortsätta behandla dina uppgifter i vissa avseenden även efter det att du har återkallat ditt samtycke.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig: Partnerinwestgruppen AB (Org.nr. 556535-6374)

Box 36072, 400 13 Göteborg

info@partnerinwest.se

0709 54 2044

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.